دستگاه تشخیص اختلالات خواب توسط محققان کشور ساخته شد

«سوگ در خانه» به «تصویر دهم» رسید/ انتقاد مجیدی از توقف «رستاخیز»
18 مرداد 1400
باغ فین کاشان، مشهورترین باغ ایرانی ثبت شده در یونسکو
18 مرداد 1400
نمایش همه

 به نقل از معاونت علمی و فناوری، مطالعات خواب، تشخیص اختلال‌های خواب همچون بی خوابی، پرخوابی و قطع تنفس در خواب، تشخیص ناهنجاری های ریتم قلبی، وضعیت بدن و الگوی حرکت در طی خواب، تشخیص اختلال های تشنج وابسته به خواب و تحقیقات بررسی علل بروز سردردهای میگرنی و عصبی از کاربردهای دستگاهی بوده که توسط محققان کشور ساخته شده است.

فنـاوری به کار رفتـه در ایـن طـرح، از تلفیـق فنـاوری اطلاعات و علـوم شـناختی اسـت. ایـن دسـتگاه بـه عنــوان یــک وســیله تشــخیصی بــا خوانــش و پــردازش ســیگنال های زیســتی و عصبــی مختلــف عمــل می کنــد. در نتیجــه فناوری هــای مورداســتفاده زیرمجموعــه فناوری هــای همگــرا قــرار می گیرنــد.

«PSG» یــک تســت چنــد پارامتــری اســت کــه عملکــرد تعــدادی از ارگان هــا و سیســتم های بــدن انســان را در خــواب ضبــط می کنــد. نوار مغز، نوار قلب، نوار عضله، نوار چشم، جریان هوای تنفسی و درصد اشباع اکسیژن خون از اجزای آن محسوب می شود.

«پی اس جی» متداول ترین تستی است که در مراکز اختلالات خواب مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایـن تسـت بـرای تشـخیص بسـیاری از اختلالات خواب از جملــه ســندرم آپنــه خــواب انســدادی، ســندرم آپنــه خــواب مرکــزی، PLMD و نارکولپســی، تشــخیص اختلال های خــواب ماننــد بیخوابــی، پرخوابــی، همچنیــن تشــخیص اختلال های تشـنج، میگـرن و سـایر سـردردهای عروقـی و نیـز اختلال افسـردگی مـاژور استفاده می‌شود.

از داده هـای این تست می تـوان اطلاعات زیـادی بـه دسـت آورد کـه شـامل میـزان تاخیـر خـواب، مراحـل خواب، کیفیـت خـواب، نامنظمی هـای تنفسـی اسـت.بـا توجـه بـه آنکـه تولیدکننـده داخلـی بـرای ایـن محصـول وجـود نـدارد، بــا عرضــه ایــن محصــول توســط شــرکت طراحــی نگاراندیشــگان بــا حفــظ کیفیتــی برابــر نمونه هــای خارجــی موجــود در بــازار و قیمتــی کمتــر، می تــوان در بــازار داخلــی جایــگاه مناســبی را پیــدا کــرد.

تاکنــون نیــاز کشــور بــه ایــن محصــول از طریــق واردات برندهــای خارجــی تامیــن شده اســت. نزدیــک بــه ۱۰ شــرکت در کشــور نمایندگــی انحصــاری و غیرانحصــاری ایــن محصــول را از کشــورهای مختلــف دارنــد. تولید و ورود این محصول در بــازار از خــروج ارز جلوگیــری می‌کند و جایگزینــی مناســب بــرای محصـولات خارجــی در بــازار تجهیــزات پزشــکی کشور است.